AVG

Privacybeleid Veilinghuis Korendijk

 

Onze verantwoordelijkheid en de toepasselijkheid van dit privacybeleid
Wanneer het gaat om de verwerking van uw persoonsgegevens, zijn wij de zogeheten ‘verantwoordelijke’ in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit wil zeggen dat wij beslissen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier.Wij zijn ervoor verantwoordelijk dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG, op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.Dit privacybeleid is van toepassing op al onze diensten en overeenkomsten. Door gebruik te maken van onze website of het sluiten van een overeenkomst,geeft u aan ons privacybeleid te accepteren.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Wij gebruiken en verwerken onder meer uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, bankgegevens, biedgeschiedenis en aankoop- en/of verkoopgeschiedenis en data zoals geboortedata. We hebben deze gegevens nodig om contact met u op te nemen, om de met u gemaakte afspraken uit te kunnen voeren en na te komen. Wanneer u niet bereid bent uw persoonsgegevens te verstrekken, is het voor ons niet mogelijk een overeenkomst met u aan te gaan. Uw persoonsgegevens kunnen wij ook gebruiken om u informatieve of commerciële berichten te sturen die verband houden met onze onderneming. Bezoekt u onze website, dan kunnen wij mogelijk via cookies uw surfgedrag monitoren. Ook gebruiken wij in ons veilinghuis permanent cameratoezicht om diefstal tegen te gaan, maar ook om onze klanten en werknemers te beschermen. Meer informatie hierover treft u aan onder het volgende kopje.

Wat doen we met uw gegevens?

Uitvoeren overeenkomsten
Wij verwerken deze gegevens om aankopen, verkopen of andere opdrachten uit te kunnen voeren. We verstrekken deze gegevens ook aan anderen,wanneer dat nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst, zoals een bezorgdienst. Wij eisen van deze personen, dat zij zorgvuldig met deze gegevens omgaan en énkel gebruiken voor het doel waarvoor wij deze aan hen beschikbaar stellen.

Camerabeelden
Ter bescherming van onze eigendommen en de veiligheid van onze klanten en personeel, maken wij gebruik van zicht- en mogelijk onzichtbare beveiligingscamera’s. Bij geconstateerde misstanden zullen wij deze beelden delen met politie, justitie en derden, dit alles geheel – in lijn met de wet en regelgeving en de afspraken met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Nieuwsbrieven
Wij houden onze klanten en zij die daar toestemming voor hebben gegeven, graag op de hoogte en kunnen de persoonsgegevens ook gebruiken voor het versturen van (elektronische) nieuwsbrieven.

Cookies
Onze website kan gebruikmaken van (externe) cookies. U zult (dan) gevraagd worden of u deze wenst te accepteren of kan uw browser zo instellen dat deze cookies automatisch accepteert of weigert. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer kunnen worden geplaatst om ons of derden te helpen te analyseren hoe bezoekers onze site gebruiken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar onze eigen servers of die van een derde partij, zoals Google.

Beveiliging persoonsgegevens
Ook wij vinden het belangrijk dat uw gegevens veilig zijn, daarom zorgen wij voor passende technische en organisatorische maatregelen om verlies, misbruik of diefstal van uw persoonsgegevens te voorkomen. De gegevens zijn opgeslagen, beveiligd met een wachtwoord en de personen die ermee werken zijn gebonden aan geheimhouding.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking, dit kan echter per situatie verschillen. Wij hanteren daarbij als redelijk uitgangspunt de wettelijke bewaartermijnen.

Uw rechten
U heeft het recht op inzage in de persoonsgegevens die wij verwerken, het recht om deze gegevens te corrigeren of te (laten) verwijderen. Ook heeft u het recht om ons te verzoeken de digitale gegevens die wij verwerken over te dragen aan een door u kenbaar te maken derde. Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen bij ons.

Bij onverhoopte klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens, vernemen wij graag van u en lossen dit met u op.
Mochten we er desondanks toch niet samen uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

U kunt uw schriftelijke verzoeken of klachten sturen aan:

Veilinghuis Korendijk
Kleverskerkseweg 53c
4338 PB Middelburg
0118-750429
info@veilinghuiskorendijk.nl