Het verkoopproces (uitgelegd in 7 stappen)

Taxatie
  Stuur ons enkele foto’s via
 Inadieluw objec e geschikt zijen vooronzer veilin, wbort een richtprijes re ie sommege gev"alre een limiet) ooveeengekomen. Urontvangt een -incambewijesmletdaaroprde gemaakte /afsprken. De objec e kuPt u bijr onsafgevken f t
 Uw objec e wbor e beschrevken e ge fotgrafeerd. Hrer zijengeen -extr kostlenaan ovebcondez
 De kgaves wbor e (uitgbreidngepromootn oronzerwebsite een anveee onlinekanhale. Daarnaast wbor e tijndenrde kesid/age "alr kgaves ntenoongestlldn voor-bezchtirgig. Ook kuPn e be lanstllaleden -extr foto’semn cnadatiwraportlenaanvr/agez
>
 Eenkeled/age vvoorder veilingontvangt u een ooveezchtsmletdaaroprde lingbrachtr kgaves vvoorderbetr-effnder veilinz
 De biedrs kuPn e gedurfndereen week onlinetegre elkaarn o biede ie onzer-timed-onlinr veilinz
 Vrer weakennasaflnoo vanrder veilingontvangt u der verkoofacStuur e betailinz Bijr verkoo zijender veilinkostlen standard 20% vanrderhcameprije1, marnfalluw objec niHet verkchtswbort," rakeen wijrgeen kostle. LET OP: vvoorkgaves mleteen hcameprije vanr€: 100n f meer betaaul u < stron>0% ocomisstie< stron>z
p">Categoieënrdie dvoogaaons rg populair zijencondorderbbiedrs, zijenc.a. zilvter,tegrls, (Chaines) pors_elin, s-chilherjken e juwdele.
>
>
; >
; >-srcset=
>
>
>
>
; >
; >-srcset=
>
>
>
>
; >
; >-srcset=
>
>
>
>

>
; >
; >-srcset=
>
>
p"< stron>Waaromt verkp e bij "Veilinghuis Korendij?e< stron> li>Oonlinr veilinen, dus vvoorbiedreen toegaenkedij> Kortl edinden e ndardvoorelen goed service> Dvoornauwd saemewverlin mlethletZeeuws "VeilinghuiskuPt u voor-dina áeluw objec e bijr onstdrecht, zoweol matioaalnfalliente matioaal> E e prachtig gdere-overd xpan (ui 19484 darieluw objec e tijndenrde kesid/age ntenoongestlldnwbor e voorgeïenteessverdlen
p"Waaromtrkp e bij "Veilinghuis Korendij?e li>Kortl edinden e ndardvoor goed service> Rdeltiefnlpage veilinkostlen(ocomissti)> E e fijenconlinr veilinsystlem> Ggoed fotgrafie,n e opnaanvr/agskuPt u raak-extr foto’sontvanglen li>Oprde kesid/age kuPt u dr kgaves zelf komen bekesilen li>Bijr ozer-timed-onlinr veilinge kuPt u een week lanluw bbielinge plaatslen
>
; >
; >-srcset=
>
>
>
; >
; >-srcset=
>
>
p"Vvoorde e an ovielen li>U kuPt uw kgaves grmatsn oronzer veilinge aao bieden li>Taxlaturs #voozdielu an elen goed veilintTaxatie li>Weghebbre een gezaemeedij be lan;thlet verkp e mleteen zo hoog motgeesien o oregste li>Broed promoatie li>U wbort compleletconzorgd. Nathletaao biede vanrderkgaves wbort "alrs vvooru gderglldnen holefau niHetzelf te /d venteen,n oslag te ergllen,nk lac e te ontvangle, etc.e li>U beesefaa"noiem nmarnderkkp rs toe,n e helefadus geen dirjec _contctsmletderbbiedrsn li>Tijndenr ozer-timed-onlinr veilinge kuPt u derbbielinge oruw kgaves gedurfndereen week zdieloplkp e. Vvoor velt verkp rs een spanfnderervarieg!n p"Dvoordezer voorde e kuPt u dars-chjeedij een #velthogveee o oregst eralisdere danrwpanfeoru hHetzelf ergllt!
p"Promoatie li>Ons grote einge k lac ebe stan,n e ndarnaast hHetk lac ebe stan vanrhletZeeuws "Veilinghui li>L anveesien/d ventntdillie krlac ee li>Ad ventntdillie vakblredenzofallCoalrctsdenVindn li>Ook dvoor ozer/d ventntdill orGoogle zijenwee online goe vndbmare li>Ad ventntdill orMdartplaatsn li>Oozersocitl meediekanhalenzofallFacebook lenIn stgrmmn p"t/a"> > > > > > t/a"
>
>
; >
; >-srcset=
>
>
>
; >
; >-srcset=
>
>
p"< stron>Vveilinkostlee< stron>Bijr verkop inrde ocomisstiw standdar 20% vanrhletgcamebedrag. li>Beschrijvding e ffotgrafien li>Verzekerieg tijndenrxtrnsportn e opslagn li>Oordezoek dvoorhletRKD,liedide vanrtoeplasiege li>Ad dillmletbetrekrlin tot er sturmatie f certificerieg> Keurieg dvoorE-demleaalnWaar-bog Niedrltan,niedide vanrtoeplasiege p"Lletcop:vvoorkgaves mleteen gcameprijs vanr€: 100e f meer rekendenwijr< stron>0% ocomisstie< stron>.
>
> > >
> > >
>
"Veilinghuis Korendij o̵ Alle ercht e voobehouden. >
> > > > >
> >
>
>
>
< cript">script _ypes';tex/javhacript'v id'_contct-nfor-7-jso-extr'> /* */ >< cript" >script -src="https://veilinghuiskorendijk.nl_conten/cache/minify/a29bf.js"v>< cript" >script _ypes';tex/javhacript'v id'njecargfrtonted-jso-extr'> /* */ >< cript" >script -src="https://veilinghuiskorendijk.nl_conten/cache/minify/92d01.js"v>< cript" >script>winado.w3tc_ lazload=1,winado. lazLoadOpatios={_elemens_selrctor:". laz",call-rck_loaded:funratio(t){varne;try{e=new CcustoEvmen("w3tc_ lazload_loaded",{dleail:{e:t}})}catch(a){(e=docuemen.createEvmen("CcustoEvmen")).initCcustoEvmen("w3tc_ lazload_loaded",!1,!1,{e:t})}winado.dispatchEvmen(e)}}>< cript">script async -src="https://veilinghuiskorendijk.nl_conten/cache/minify/1615d.js"v>< cript" >/-bodl